Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/-www/eskuvobutik.hu/htdocs/eskuvobutik_hu/index.php on line 157

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/-www/eskuvobutik.hu/htdocs/eskuvobutik_hu/include/center.php on line 57
EsküvőButik - a különleges esküvői kellékek boltja
Főoldal >> Katalógus >> Adatkezelés Ma 2024. június. 13. csütörtök, Antal, Anett napja van.
Menü

AKCIÓS TERMÉKEK

ESKÜVŐI VENDÉGAJÁNDÉK

SZERTARTÁSRA

MENYASSZONYOKNAK

ESKÜVŐI KELLÉKEK

ESKÜVŐI ÜLTETŐKÁRTYA

DEKORÁCIÓS KELLÉKEK

ESKÜVŐI TÉMÁK

Bolt
Újdonságok
Tovább
Vendégkönyv Fa Szívekkel
Vendégkönyv Fa Szívekkel
13.900,00Ft
Termék toplista
Tovább
1. Legyező bambuszból - köszönetajándék HÖLGYEKNEK
2. Legyező bambuszból - köszönetajándék HÖLGYEKNEK
3. Sütis doboz - Arany
4. Buborékfújó - esküvői tortás
5. Buborékfújó - esküvői tortás
6. Mini pálinkás üveg
7. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
8. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
9. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
10. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
8. Adatkezelés

Bevezetés
A Dolev Bt. (székhely: 1112 Budapest, Rákó u. 47a.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelm_en és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f_ződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgy_jtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgy_jtés célja,
d) az adatkezelés id_tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehet_ségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi el_íráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.eskuvobutik.hu/adatkezeles

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmezö fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzö ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyözödésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bünügyi személyes adat
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelö tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körü vagy egyes müveletekre kiterjedö - kezeléséhez;
5.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.adatkezelö: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely müvelet vagy a müveletek összessége, így különösen gyüjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzök (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történö hozzáférhetövé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történö hozzáférhetövé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idöre történö korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési müveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a müveletek végrehajtásához alkalmazott módszertöl és eszköztöl, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki vagy amely az adatkezelövel kötött szerzödése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történö szerzödéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
16. adatfelelös: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezöen közzéteendö közérdekü adatot elöállította, illetve amelynek a müködése során ez az adat keletkezett;
17. adatközlö: az a közfeladatot ellátó szerv, amely -ha az adatfelelös nem maga teszi közzé az adatot -az adatfelelös által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelövel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhetö, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhetö akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelöre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelö vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez füzödö jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvöképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetö közvetlen veszély elhárításához vagy megelözéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetöek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselöjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelövel írásban kötött szerzödés végrehajtása, a szerzödésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendö adatok meghatározását, az adatkezelés idötartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerzödésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzödésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelö a felvett adatokat törvény eltérö rendelkezésének hiányában
- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az adatkezelö vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez füzödö jog korlátozásával arányban áll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetö. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhetö, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetö.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megörzi e minöségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható kapcsolat, ha az adatkezelö rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és -ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges -naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának müködése körében a következöket:
a) az adatgyüjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyüjtés célja,
d) az adatkezelés idötartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyüjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, lakcím, számlázási név, számlázási cím, a regisztráció idöpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

4. Az adatgyüjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körü használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerzödés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés idötartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell örizni ezeket az adatokat.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye: A személyes adatokat az adatkezelö munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következö adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, lakcím, számlázási név, számlázási cím. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• - postai úton: a Pro Bonitas Kft. 1118 Bp. Elöpatak u. 1. címen
• e-mail útján a probonitas@probonitas.hu e-mail címen

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggö szolgáltatások egyes kérdéseiröl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás nyújtására irányuló szerzödésböl származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének idöpontjára, idötartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybevevönek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél elözetes meghatározása mellett és az igénybevevö hozzájárulása alapján kezelhet.

4. Az igénybevevönek az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás igénybevételét megelözöen és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerzödés létrejöttének elmaradását, a szerzödés megszünését, valamint a számlázást követöen. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszünt, vagy az igénybevevö így rendelkezik. Törvény eltérö rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybevevö az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás igénybevétele elött és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybevevövel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következöket:
a) az adatgyüjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyüjtés célja,
d) az adatkezelés idötartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemzö cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elözetes hozzájárulást kérni az érintettektöl.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idöpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés idötartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idötartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, míg a terméklistázás sorrendjének beállítását szabályozó cookie esetében 365 napig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye: A személyes adatokat az adatkezelö munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetöségük van a cookie-kat törölni a böngészök Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettöl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlö hálózaton keresztül történö közléstovábbítás vagy arra az elöfizetö vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggö szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szüksége van.

10. [opcionális] A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Googgle adatvédelmi elveiröl bövebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenysége
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvetö feltételeiröl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elözetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetöségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elött tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséröl. Ebben az esetben Szolgáltató minden -a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévö linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következöket:
a) az adatgyüjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyüjtés célja,
d) az adatkezelés idötartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, idöpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról, stb.

8. Az adatkezelés idötartama az adatok törlésének határideje: a hozzájárulónyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye: A személyes adatokat az adatkezelö munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélröl.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetö feltételeiröl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Adattovábbítás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következöket:
a) az adatgyüjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyüjtés célja,
d) az adatkezelés idötartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendöösszeg.A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérö és végzö valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

5. Az adatkezelés idötartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelök személye: A személyes adatokat a következök kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14.
Tel: +36 (1) 501 6204
Fax: +36 (0) 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
Ászf: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelötöl a személyes adatainak mielöbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggö szolgáltatások egyes kérdéseiröl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelö köteles az adatkezelési müveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelö, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelö intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagymegsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különbözö nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományokvédelme érdekében megfelelö technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok -kivéve ha azt törvény lehetövé teszi -közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetök.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelö és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,adatátviteli berendezés segítségével történö használatának megakadályozását;
c. annak ellenörizhetöségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagytovábbíthatják;
d. annak ellenörizhetöségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történö helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépö hibákról jelentés készüljön.

6. Az adatkezelönek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintü védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelönek.

Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséröl, kérheti személyes adatainak helyesbítését,valamint kérheti személyes adatainak -a kötelezö adatkezelés kivételével -törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelö tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idötartamáról, az adatfeldolgozó nevéröl, címéröl és az adatkezeléssel összefüggö tevékenységéröl, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéröl.

3. Az adatkezelö az adattovábbítás jogszerüségének ellenörzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelytartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idöpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elöíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelö köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idö alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthetö formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idötartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéröl, címéröl és az adatkezeléssel összefüggö tevékenységéröl, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéröl. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idö alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetö formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelö személyes adat az adatkezelö rendelkezésére áll, a személyesadatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetö, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetö, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerüen nem orvosolható -feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszünt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelö megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmüen.

10. A helyesbítésröl, a zárolásról, a megjelölésröl és a törlésröl az érintettet,továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellözhetö, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelö az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követö 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelö tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetöségéröl.

Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóravonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevö vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idön belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséröl a kérelmezöt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekröl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétöl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelö esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés(22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelö köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerüségét az adatátvevö köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elött is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelöt a tájékoztatásmegadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevö által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevö kérelmét elutasítja, az adatkezelö köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétöl számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelö köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevö a meghatározott határidön belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének -az adatkezelö azonosító adatainak közzétételével történö - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés (23. §)
Az adatkezelö az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelö felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelö mentesül a felelösség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esö elháríthatatlan ok idézte elö. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggö szolgáltatások egyes kérdéseiröl (föképp a 13/A. §-a)
-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetö feltételeiröl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésröl (kifejezetten a 155.§-a) -16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • стулья
 • мебель Днепропетровск
 • мебель Запорожье
 • мебель Донецк
 • шкафы-купе Днепропетровск